roon bijhethof debeurs madeira confiance
User Login    
 + Register
  • Main navigation
Komende finales
Login
Username:

Password:

Remember meLost Password?

Register now!

Handhaving van het Competitie Reglement (Seizoen 2021-2022)

Posted by RvanGils on 2018/7/12 14:30:00 (1545 reads)
1. Inschrijving van een team
U kunt een team inschrijven door gebruik te maken van het 'Inschrijfformulier Teams 2021-2022'. Dit formulier is per e-mail verstuurd naar de secretarissen van de betreffende verenigingen, indien gewenst is het formulier te downloaden vanaf de site District Vlietlanden op http://www.knbb-vlietlanden.nl /

Bij het inschrijven van een team dienen alle spelers/speelsters lid te zijn van de KNBB sectie Carambole. Zonder dit lidmaatschap kan een speler/speelster niet worden toegevoegd aan een team in Biljartpoint, en is dus niet speelgerechtigd.

De benodigde moyennes van spelers/speelsters, die het voorgaande seizoen ook competitie hebben gespeeld, kunt u vinden op de site van Biljartpoint.
Voor nieuwe spelers dient u extra alert te zijn betreffende het genoemde in punt 3.
Er zal ieder seizoen, t.b.v. een definitieve vaststelling/acceptatie van de moyennes, gekeken worden naar de P.K. moyennes van een speler/speelster.

Per team zijn maximaal 8 spelers/speelsters toegestaan, dit conform KNBB Wedstrijdreglement Landscompetitie, zie tabel Hoofdstuk 1.3.

Een speler/speelster mag per spelsoort in maximaal 2 teams ingeschreven worden, dit conform KNBB Wedstrijdreglement Landscompetitie, zie Hoofdstuk 1.5 punt 2. Indien beide teams tegen elkaar uitkomen mag betreffende speler/speelster slechts in één van beide teamopstellingen voorkomen.

2. Opstelling van een team
Voor aanvang van een wedstrijd dienen beide teams de volgorde, van de spelers/speelsters op het wedstrijdformulier, te controleren.

Teams die een foutieve opstelling aan de tegenstander verstrekken lopen het risico dat een gewonnen partij toch omgezet wordt tot een verlies partij. De punten gaan dan, tot een maximum van 10 (Carambolepuntensysteem), naar de andere partij.
Let wel: een foutief opgegeven spelers/speelsters volgorde leidt altijd tot minimaal 2 partijen die foutief gespeeld zijn.

De eindverantwoording, m.b.t. het spelen in de juiste volgorde, ligt bij het thuisspelende team. TIP! Maak gebruik van Biljartpoint voor de juiste volgorde van spelers/speelsters en het juiste aantal te maken caramboles.

3. Nieuwe spelers
De moyennes van nieuwe spelers/speelsters worden (indien nodig) na 4 partijen herzien. Indien het moyenne na 4 partijen meer is dan opgegeven, dan worden de wedstrijduitslagen door Biljartpoint aangepast. Dit geldt bij 10% of meer bij driebanden en 20% of meer bij het libre.

4. Verhogingen
Biljartpoint zal alle verhogingen, die eventueel op een speler/speelster van toepassing zijn, automatisch aanpassen. Dit geheel conform het Wedstrijd Reglement Lands Competitie van de KNBB. Alle teamleiders ontvangen hierover dan een e-mail vanuit Biljartpoint. Dit geldt voor halverwege de competitie en voor nieuwe spelers na 4 wedstrijden.

5. Invoeren wedstrijduitslagen
Binnen 48 uur na het spelen van een competitiewedstrijd, dient de uitslag te zijn ingevoerd in Biljartpoint. In principe door het thuisspelende team.
Indien de uitslag niet binnen de afgesproken tijd in Biljartpoint wordt ingevuld, worden de volgende sancties opgelegd.
Deze zijn afgesproken op de ALV van 23 april 2018.

-Indien een team een eerste keer in gebreke blijft, dan zal een waarschuwing worden gegeven.
-Indien dit een tweede keer gebeurt, dan wordt een heffing van € 50,- uitgeschreven.
-Bij de derde keer wordt het team uitgesloten van verdere deelname aan de competitie.

6. Uitstel/Verzetten van wedstrijden
Indien daar aanleiding toe is kunnen beide teamleiders, in onderling overleg, besluiten een wedstrijd op een andere datum te spelen. Dit mag tot 90 dagen eerder of uiterlijk 14 dagen later, de teamleider van het thuisspelende team dient de datum te wijzigen in Biljartpoint. Als binnen de gestelde termijnen het niet mogelijk is deze wedstrijd te spelen, dan altijd in overleg met de Wedstrijdleider Competitie.
In de laatste drie ronden van de competitie mag een team geen wedstrijd verzetten naar een volgende week. Deze wedstrijd moet dan in dezelfde week op een andere dag gespeeld worden, het eerder spelen van een wedstrijd is uiteraard wel toegestaan.

In de laatste drie ronden van de competitie mag een team geen wedstrijd verzetten naar een volgende week. Deze wedstrijd moet dan in dezelfde week op een andere dag gespeeld worden, het eerder spelen van een wedstrijd is uiteraard wel toegestaan.

7. Dubbelpartijen
Een foutief gespeelde dubbelpartij leidt te allen tijde tot puntenverlies. Alleen de laatste/laagste speler/speelster in een opstelling mag een dubbelpartij spelen. De dubbelpartij dient altijd tegen de laagste speler/speelster in de opstelling van het andere 'complete team' gespeeld te worden. In de dubbelpartij dient de dubbelpartij spelende speler/speelster bij Libre altijd twee intervallen hoger te spelen. Bij driebanden dient de dubbelpartij spelende speler/speelster altijd één interval hoger te spelen. In de laatste drie ronden van de competitie mag er geen dubbelpartij gespeeld worden.

8. Kleding
Alle spelers/speelsters dienen de kledingsvoorschriften in acht te nemen.

9. Wijzigen van een team
De secretaris, wedstrijdleider of teamleider van een vereniging kunnen mutaties via een e-mail doorgeven aan de Wedstrijdleider Competitie.
Dit betreft alleen het toevoegen en/of verwijderen van een speler/speelster in een bepaald team. Wijzigingen m.b.t. de gewenste speelavond zijn, na publicatie van het speelrooster, niet meer mogelijk.

10. Voortijdig beëindiging competitie
N.a.v. het afgelopen seizoen 2020-2021, waarin door de coronapandemie de competities niet konden worden voltooid, heeft het Bestuur District Vlietlanden het competitie reglement aangepast.

Indien in de toekomst de biljartcompetities door overmacht of onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden uitgespeeld, dan gelden de volgende afspraken.

Als op het moment van voortijdig stoppen van de competities niet alle teams minstens de helft van het reguliere aantal wedstrijden hebben gespeeld, dan worden alle uitslagen geschrapt.
In die situatie is er geen ranglijst op grond waarvan een afvaardiging naar het Gewest kan worden bepaald.

Als er wel de helft (of meer) van het reguliere aantal wedstrijden is gespeeld, wordt er een ranglijst opgemaakt op basis van punten, percentage en een gelijk aantal wedstrijden.

11. Overige informatie
In de Libre Combi C3/C4 Poule wordt dit seizoen gespeeld volgens één moyennetabel, dit is gelijk aan o.a. de districten Rotterdam en Amsterdam.
Iedere speler/speelster maakt n.a.v. zijn/haar moyenne een bepaald aantal caramboles, dit zonder boven- en/of ondergrens.
Bij een eventuele afvaardiging naar het Gewest wordt er wel met een boven- en ondergrens gespeeld. Een speler/speelster die nu in een C3 team er 25 caramboles moet maken, zal er dan 35 moeten maken. (ondergrens) Houdt hier rekening mee !

Voor alle competities geldt:
Bij een voldoende aantal inschrijvingen wordt er een hele competitie gespeeld.
Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn kan het zo zijn dat we een aantal extra ronden of bv. een dubbele competitie spelen.
Kampioen is dat team wat aan het einde van de competitie op de 1e plaats eindigt. (incl. de eventuele extra ronden)

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur District Vlietlanden.
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article